เผยสถานประกอบการหักเงินผู้ประกันตนแต่ไม่นำส่งเกือบ50%

เลขาสปส. เผย 3 เดือน ผู้ประกันตนร้องเรียนปัญหา 1,392  พันเรื่อง  ชี้สถานประกอบการหักเงินแต่ไม่นำส่งมากสุด โวแก้ไขแล้วกว่า 1,355 เรื่อง หรือร้อยละ 97.39 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. นพ.สุรเดช วลีอิทธิกุล เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการช่วยเหลือผู้ประกันตนแก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนของนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน

ว่า จากการรายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากระบบการจัดการเรื่องร้องเรียน ระหว่างเดือนม.ค.-มี.ค. ที่ผ่านมา มีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และผู้เกี่ยวข้องในระบบประกันสังคมยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามาทั้งสิ้น 1,392 เรื่อง โดยร้องเรียนผ่านสายด่วน 1506  เว็บไซต์ของสปส. เว็บไซต์สำนักนายกรัฐมนตรี และมาร้องเรียนด้วยตนเอง ทั้งนี้พบว่าเรื่องร้องเรียนมากที่สุดคือ 1.ร้องเรียนสถานประกอบการ 679 เรื่อง 2.ร้องเรียนสถานพยาบาล 236 เรื่อง 3.ร้องเรียนการให้บริการเจ้าหน้าที่ 179 เรื่อง 4.ร้องเรียนการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนจากกองทุนประกันสังคม 116 เรื่อง และ 5.ร้องเรียนระบบของสปส. 101 เรื่อง

นพ. สุรเดช กล่าวว่า ทั้งนี้การร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสถานประกอบการจำนวน 679 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 48.78  แบ่งเป็นนายจ้างหักเงินแต่ไม่นำส่ง ส่งไม่ครบ 231 เรื่อง นายจ้างไม่ขึ้นทะเบียน 247 เรื่อง นายจ้างไม่แจ้งลูกจ้างออกจากงาน 62 เรื่อง สำหรับข้อร้องเรียนดังกล่าวถือว่าเป็นปัญหาของผู้ประกันตนที่สปส. พร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ซึ่งจากเดือนม.ค.-มี.ค. ดำเนินการช่วยเหลือแก้ปัญหาให้กับผู้ประกันตนแล้วถึง 1,355 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 97.34 

เลขาสปส. กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสปส.วางระบบปฏิบัติการ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินเรื่องให้ผู้ร้องได้รับสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยด่วนภายใน 7 วัน แต่หากเป็นเรื่องที่ซับซ้อนให้ดำเนินการตอบกลับภายใน 25 วัน โดยทุกปัญหาต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับประโยชน์สูงสุดในการใช้สิทธิอันพึงมีพึงได้เป็นสำคัญ ทั้งนี้หากลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีข้อร้องเรียนหรือมีข้อมูลเบาะแสเกี่ยวกับสถานประกอบการ ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีปัญหาจากการรับบริการในระบบประกันสังคมสามารถแจ้ง สปส.กรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง จังหวัด สาขา ที่สะดวก หรือยื่นร้องเรียนด้วยตัวเอง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynewsComments are Closed