พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี)

พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงห์เสนี) เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงโบราณต่างๆ ประวัติ วีรกรรมและโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) จัดตั้งเพื่อให้เยาวชน และชุมชนประชาชนทั่วไปได้ศึกษา อีกทั้งยังมุ่งหวังให้เป็นสถานเชิดชูเกียรติของเจ้าพระยาบดินทรเดชา ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งคนหนึ่งในสมัยรัตนโกสินทร์ มีบทบาททั้งในด้านการทหาร การทูต การเมืองและเศรษฐกิจ

และรวบรวมเกียรติประวัติของโรงเรียน ตลอดจนเป็นสถานที่รวบรวมศิลปวัฒนธรรมไทย ภายในแบ่งออกเป็นเรือนไทยไม้สักทอง 3 หลัง ได้แก่ เรือนท่านเจ้าพระยาฯ เรือนรัชดาบดินทร และเรือนศิลปนิทัศน์ เนื้อหาการจัดแสดงภายในเรือนไทยทั้ง 3 ประกอบด้วย 1.เรือนท่านเจ้าพระยา ภายในจัดแสดงเรื่องราวเกียรติประวัติและสิ่งของเครื่องใช้ของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2.เรือนรัชดาบดินทร จัดแสดงประวัติและเกียรติประวัติของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่ออายุครบรอบ 25 ปี 3.เรือนศิลปนิทัศน์ ภายในประดิษฐานพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 3 และจัดแสดงวัตถุที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลที่ 3.

Comments are Closed